Zásady ochrany osobných údajov
VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KLIENTOV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Cestovná kancelária Coala Travel sa zaväzuje chrániť osobné údaje klientov, v súlade s najlepšími obchodnými zvyklosťami a platnými chorvátskymi a európskymi predpismi, vrátane Všeobecných zásad ochrany osobných údajov založených na nariadení (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016. Hlavným účelom tohto zákona je poskytnúť záujemcom všetky potrebné informácie o tom, ako spracúvať a chrániť osobné údaje a aké práva majú klienti v súvislosti s ich spracúvaním..
Vždy sa snažíme našich klientov transparentne informovať o tom, čo potrebujeme vedieť o ich osobných údajoch a či ich budeme uchovávať a ako dlho. Takto sa môžu sami rozhodnúť, na aký účel môžeme použiť ich osobné údaje.
Ak chcete vymazať osobné údaje, ktoré sme uložili, informujte nás o tom zaslaním e-mailu.

APLIKÁCIA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromaždené a uložené spoločnosťou Magic Croatia a jej autorizovanými partnermi.
Za klienta sa považuje osoba, ktorá si vyžiadala službu alebo ponuku služieb od CK Magic Croatia.
Osobné údaje sú akékoľvek údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej identita bola alebo môže byť identifikovaná (článok 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).
Spracovaním údajov sa rozumie akýkoľvek postup alebo súbor postupov, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov (článok 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje sú spracovávané v súlade s platnými zákonmi týkajúcimi sa spracovania osobných údajov a v súlade s najlepšími obchodnými postupmi ochrany údajov, tj. vykonávame právne, spravodlivé a transparentné spracovanie.

Spracovanie v súlade s účelom zberu údajov
Zhromaždené údaje sa spracúvajú iba v súlade s účelom, na ktorý boli údaje zhromaždené.

Obmedzenie množstva dát
Zhromažďujeme a spracúvame len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Presnosť údajov
Osobitná pozornosť sa venuje presnosti zozbieraných údajov. Klient má právo kedykoľvek nahliadnuť do údajov a opraviť svoje údaje.

Obmedzenie spracovania údajov a ich uchovávania
Údaje sa spracúvajú a uchovávajú len dovtedy, kým je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý sa zhromažďujú, alebo ako to vyžadujú platné predpisy.

Bezpečnosť osobných údajov
Zabezpečeniu osobných údajov venujeme maximálnu pozornosť.

PRÁVA KLIENTA

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov, klient má nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom

Klient má právo získať potvrdenie o tom, že spracúvame jeho osobné údaje a, ak sa spracuje, má právo na nasledujúce informácie: informácie o účele spracovania, kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, príjemcovia alebo kategórie príjemcov údajov, ktoré spracúvame, predpokladané obdobie, v ktorom budú údaje uložené, alebo kritériá na určenie tohto obdobia, právo žiadať nápravu, vymazanie a obmedzenie spracovania údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, informácie o systéme automatizovaného rozhodovania, ako je napríklad návrh profilu, ochranné opatrenia, ak sa údaje prenášajú do tretej krajiny.

Právo na opravu a vymazanie
Klient má právo na opravu nesprávnych údajov.
Klient má právo dosiahnuť vymazanie údajov, pokiaľ údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý sa zhromažďujú, alebo ich nie je potrebné uchovávať v súlade s platnými právnymi predpismi..

Právo na obmedzenie spracovania
Klient má právo získať obmedzenie spracovania údajov, za podmienok definovaných vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

Právo na prenosnosť údajov
Klient má právo dostať informácie, ktoré predložil v štruktúrovanom formáte, štandardný a strojovo čitateľný formát, a previesť ich na iného správcu spracovania bez obmedzenia.

Právo na námietku
Klient má kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.
Klient má vždy právo na reklamáciu priameho marketingu, v takom prípade sa už údaje na tento účel nebudú používať.

SPÔSOBY ZBERU VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE

Údaje o našich klientoch zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

– Zber údajov prostredníctvom webovej stránky agentúry
Na našej webovej stránke, pri zadávaní objednávok alebo dopytov, zbierame údaje potrebné na uzatváranie zmlúv, cestovných dokladov, ponuky a komunikácia s klientmi.
Klient zadáva údaje prostredníctvom formulárov na webovej stránke.
Klient môže zanechať svoje osobné údaje osobne, alebo v mene klienta, môže to urobiť aj iná osoba.

– Zber údajov prostredníctvom e-mailu
Na požiadanie, klient predkladá údaje potrebné na prípravu zmlúv, cestovných dokladov, ponúka, poistných zmlúv, rezervácia ubytovania a komunikácia s klientom.
Klient môže zanechať svoje osobné údaje osobne, alebo v mene klienta, môže to urobiť aj iná osoba.

– Zber údajov cez telefón
Na požiadanie, klient predkladá údaje potrebné na prípravu zmlúv, cestovných dokladov, ponúka, poistných zmlúv, rezervácia ubytovania a komunikácia s klientom.
Klient môže zanechať svoje osobné údaje osobne, alebo v mene klienta, môže to urobiť aj iná osoba.

– Zber údajov prostredníctvom webovej stránky
Na našu webovú stránku sme začlenili videá z YouTube, ktoré sú uložené na http://www.YouTube.com a môžete si ho pozrieť priamo z našej webovej stránky. To všetko je zahrnuté v režime „rozšírenej ochrany údajov“., tj. neexistujú žiadne informácie o vás ako používateľovi, ktoré sa prenesú na YouTube, ak nekliknete na videá, aby ste ich reprodukovali.

Používame aj Facebook Pixel, ktorý nám umožňuje umiestňovať reklamy na základe záujmov publika („Reklamy na Facebooku“) ktorí navštívia sociálnu sieť Facebook alebo iné webové stránky.
Prihlásením sa na odber nášho newslettera (s povinnými osobnými údajmi: tvoje meno, priezvisko, emailová adresa), dostanete, v súlade s vaším súhlasom v každom jednotlivom prípade, personalizované informácie o produktoch, služby alebo návrhy na účasť v propagačných akciách, ako sú súťaže alebo testovanie produktov prostredníctvom e-mailu.

Pri účasti v hrách o ceny, prieskumy, alebo podobné kampane, osobné údaje, ktoré nám poskytnete, používame pre kampaň (povinné osobné údaje: názov, priezvisko, emailová adresa, a môžete zadať aj telefónne číslo a adresu). Viac informácií o účele nájdete v príslušných podmienkach kampane.

Vaše údaje budú vymazané po konečnom spracovaní kampane (pozri podmienky účasti) pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania údajov alebo zákonnými zákonmi.
Ak ste udelili súhlas (článok 6, Položka 1, Bod a GDPR) na spracovanie vašich údajov, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie má vplyv na spracovanie vašich osobných údajov po tom, čo ste ich poskytli.

- Súhlas klienta
Súhlas znamená akýkoľvek dobrovoľne, najmä, informované a jednoznačné vyjadrenie želaní respondenta, ktorý výslovne alebo výslovne uznáva súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú (článok 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).
Súhlas jednoznačne považuje za príkaz na vykonanie na webovej stránke, odoslanie žiadosti prostredníctvom webovej stránky, zasielanie osobných údajov e-mailom na základe dopytov a telefonický prenos údajov na základe dopytov zamestnancov CK Magic Croatia.
Bez súhlasu klienta, nikdy nepoužijeme žiadne osobné údaje klienta na žiadny účel, ktorý vyžadujú platné predpisy.

TYP OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ ZHROMAŽDUJEME A UCHOVÁVAME

Zhromažďujeme len údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel zberu údajov a v súlade s platnými právnymi predpismi.
Údaje, ktoré zhromažďujeme:
- meno a priezvisko,
– dátum narodenia detí za účelom získania zľavy,
– telefónne číslo a e-mailová adresa pre kontakt,
– the address of the residence if it is necessary to make a travel or insurance contract,
– OIB (Personal Identification Number) for travel insurance purposes, if contracted by the client,
– location, sex, citizenship, passport number or other appropriate personal document where necessary to enforce legal obligations (napr. when crossing the border).

USE OF PERSONAL INFORMATION COLLECTED

We collect personal information for the following purposes:

For the execution of the contract or the preparation for the contract execution
We collect personal data in order to execute a service to a client or to make a service offer.

To inform clients about services and products
If the client has given us the consent, môžeme použiť údaje klienta, aby sme mu umožnili zoznámiť sa s našimi službami a produktmi, ktoré by ho mohli zaujímať.

Na interné účely
Údaje klienta sú uchovávané na ochranu oprávnených záujmov klienta alebo našich oprávnených záujmov, v súlade s platnými právnymi predpismi. To môže zahŕňať, napríklad, uchovávanie údajov o zákazníkoch s cieľom čo najlepšie reagovať na sťažnosti zákazníkov, použiť údaje klienta na zabránenie, odhaliť a stíhať zneužitie na náklady klientov alebo agentúry Magic Croatia, zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov, klienti, produkty a služby agentúry Magic Croatia, vytváranie služieb a ponúk, ktoré vyhovujú potrebám a prianiam klientov, zabezpečenie vynikajúcej zákazníckej skúsenosti, personalizovaný zákaznícky servis, prieskum a analýza trhu, optimalizácia predajných kanálov, atď.
The legal basis for the processing of data for this purpose is the legitimate interest of Magic Croatia Agency, unless such interests are of greater interest or fundamental rights and freedoms which require the protection of client data and/or legal grounds for the protection of key interests of a client or other natural person. Exceptions are cases where the legal basis of the consent is concerned.

For the purpose of fulfilling the legal obligations
On the basis of a written request based on the current valid regulations, Magic Croatia is obliged to provide or allow access to certain personal data of the client to the relevant state bodies (napr. courts, police, tourist inspections, atď.).
Právnym základom spracúvania údajov na tieto účely je plnenie zákonných povinností Agentúry Magic Croatia.

ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Osobné údaje klienta sprístupňujeme tretím stranám v nasledujúcich prípadoch:

Za účelom plnenia zmluvy alebo prípravy na plnenie zmluvy s klientom
Údaje sprístupňujeme tretej strane, keď je potrebné poskytnúť zákazníkovi zmluvnú službu alebo požadované informácie. Toto zahŕňa, napríklad, zasielanie údajov klienta hotelu alebo dopravcovi, keď je to potrebné na vykonanie služby alebo udelenie súhlasu so službou.

Keď klient dal súhlas
Údaje poskytujeme tretím stranám, ak je to potrebné na účel, na ktorý dal klient výslovný súhlas.

Keď na vykonávanie určitých prác zapojíme subdodávateľov
Ak zapojíme subdodávateľov ako vedúcich pracovníkov na vykonávanie určitých úloh, v takom prípade zverejňujeme osobné údaje subdodávateľovi. Využívame iba subdodávateľov z krajín EÚ a títo subdodávatelia pracujú výhradne na objednávku Magic Croatia a na základe zmluvy Magic Croatia, ktorý poskytuje opatrenia na ochranu údajov, ako keby údaje spracovávala spoločnosť Magic Croatia.

OCHRANNÉ INFORMÁCIE

Za účelom ochrany osobných údajov našich klientov využívame najlepšie obchodné praktiky v oblasti cestovného ruchu a informačno-komunikačných technológií. Neustále upravujeme naše interné procesy, aby sme dosiahli optimálnu úroveň ochrany osobných údajov. Na ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom používame rôzne organizačné opatrenia a technické prostriedky, zmeniť, stratu, krádežou alebo iným zneužitím údajov.

KONTAKT

Klient môže svoje práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov uplatniť odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@magic-croatia.hr.
Ak má klient podozrenie na porušenie jeho osobných údajov, reklamáciu môže uplatniť na info@magic-croatia.hr.
Klient môže podať sťažnosť aj Úradu na ochranu osobných údajov.

ZMENA, ÚPRAVA A – USTANOVENIA ZHRANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov vstupujú do platnosti a začínajú platiť dňom zverejnenia a sú dostupné na webovej stránke. Klienti budú včas informovaní, vrátane zverejnenia na webovej stránke, o prípadných zmenách a doplnkoch v Zásadách ochrany osobných údajov. Klient má právo na zverejnenie osobných údajov, vymazanie údajov a obmedzenie spracúvania osobných údajov najneskôr do dňa účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov,